Lista aktywnych polityk

Nazwa Typ Zgoda użytkownika
Regulamin Polityka strony Wszyscy użytkownicy
Polityka prywatności Polityka prywatności Wszyscy użytkownicy

Podsumowanie

1. Regulamin określa zasady dostępu do kursu opublikowanego na stronie internetowej wspolnie.spoledkurs.pl (dalej: strona), czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora portalu Fundację Centrum Cyfrowe (dalej: Fundacja) mieszczącą się przy ul. Chmielnej 24/2, 00-020 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000581817, NIP: 525 263 30 78.

1a. Do korzystania ze strony niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

1b. Dostęp do strony możliwy jest po zalogowaniu się. Istnieje możliwość logowania się w roli "gościa".


Pełny opis

1. Regulamin określa zasady dostępu do kursu opublikowanego na stronie internetowej spoledkurs.pl (dalej: strona), czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora portalu Fundację Centrum Cyfrowe (dalej: Fundacja) mieszczącą się przy ul. Chmielnej 24/2, 00-020 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000581817, NIP: 525 263 30 78.

1a. Do korzystania ze strony niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

1b. Dostęp do strony możliwy jest po zalogowaniu się. Istnieje możliwość logowania się w roli "gościa".

2. Użytkownik/-czka zobowiązany/-a jest do przestrzegania regulaminu strony.

3. Fundacja umożliwia umieszczanie komentarzy na udostępnionych forach oraz wysyłania wiadomości do innych użytkowników strony.

4. Użytkownik/-czka strony publikuje komentarze/wysyła wiadomości we własnym imieniu i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników/-czki komentarzy/wysyłanie wiadomości:

  • sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem;

  • wzywających do dyskryminacji lub nienawiści, w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej;

  • propagujących przemoc;

  • zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;

  • zawierających treści niezwiązane z tematyką strony, w tym treści o charakterze reklamowym;

  • mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich;

  • mających charakter spamu (dużej liczby komentarzy o jednakowej lub podobnej treści);

  • niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych, w szczególności zawierających linki zagrażające bezpieczeństwu prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych.

6. Fundacja zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy niezgodnych z regulaminem. W wypadku niesłusznego usunięcia komentarza prosimy o kontakt na adres kontakt@spoledkurs.pl.

7. Fundacja zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu do konta użytkownikowi, który notorycznie narusza regulamin, pomimo ostrzeżeń wysyłanych przez administratora strony.

8. Fundacja dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, jednak informuje, że w wypadku awarii, bez względu na jej przyczynę, istnieje możliwość utraty zgromadzonych danych lub zakłócenia przesyłania danych na stronę.

9. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie.

10. Zakłócenia w funkcjonowaniu strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej (kontakt@spoledkurs.pl). Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco przez Fundację. Fundacja zastrzega sobie możliwość pozostawienia zgłoszenia bez odpowiedzi, jeśli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości lub nieprzestrzegania regulaminu. Uwagi i pytania dotyczące strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej (kontakt@spoledkurs.pl).Podsumowanie

Administratorem przekazanych danych osobowych w ramach realizacji projektu “Spółdzielnia Otwartej Edukacji wspólnie” jest Fundacja Centrum Cyfrowe z siedzibą w Warszawie, 00-020, przy ul. Chmielnej 24/2. Aby się z nami skontaktować, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: kontakt@centrumcyfrowe.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.


Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu “Spółdzielnia Otwartej Edukacji wspólnie“, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.


Pełny opis

Kto i jak przetwarza Twoje dane?       

   

Administratorem przekazanych danych osobowych w ramach realizacji projektu “Spółdzielnia Otwartej Edukacji wspólnie” jest Fundacja Centrum Cyfrowe z siedzibą w Warszawie, 00-020, przy ul. Chmielnej 24/2. Aby się z nami skontaktować, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: kontakt@centrumcyfrowe.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.


Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu “Spółdzielnia Otwartej Edukacji wspólnie“, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.

Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przekazane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu napisz na adres: kontakt@centrumcyfrowe.pl.

Pliki cookie       

Ta strona używa jednego sesyjnego pliku cookie, zwanego zwykle MoodleSession. Musisz zezwolić na używanie tego pliku cookie w przeglądarce, aby zapewnić ciągłość i pozostać zalogowanym podczas przeglądania strony. Po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki ten plik cookie jest niszczony (w przeglądarce i na serwerze).